REGULAMIN KONKURSU „Team Defender”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Team Defender” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organizatorem Konkursu oraz podmiotem opracowującym i przeprowadzającym Konkurs jest British Automotive Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-285 Warszawa), przy ul. Szyszkowej 35/37, wpisana pod numerem KRS 0000574729 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5262729762; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 4.730.000,00 zł.
3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora od 02.07.2019 r. do 23.08.2019 r. do godz. 23.59 na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.landrover.pl/team-defender.
4. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany drogą mailową do dnia 30.08.2019 r.
5. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.
6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 612).
7. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.


§ 2
Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

1. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej podanej w § 1 ust. 3 i będzie polegał na wykonaniu 1 zadania konkursowego określonego w pkt. 4. niniejszego paragrafu.
2. W konkursie udział może wziąć tylko osoba, która ukończyła 18 lat, jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej bądź posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem (w tym agencje reklamowe zaangażowane w Konkurs), a także członkowie rodzin wyżej wskazanych osób.
4. Przedmiotem Konkursu jest opis doświadczenia związanego związane z Land Rover Defender (do długości 1000znaków ze spacjami).
5. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a) zamieścić opis doświadczenia związanego z Land Rover Defender;
b) wypełnić formularz rejestracyjny;
c) zaakceptować niniejszy Regulamin;
d) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z niniejszym Konkursem.
6. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt. 5 niniejszego paragrafu oznacza przystąpienie do konkursu oraz akceptację jego warunków.
7. Uczestnik nadsyłając zadanie konkursowe wyraża zgodę na wykorzystanie go przez Organizatora w celach związanych z promocją Konkursu, w tym publikację na portalach Organizatora.
8. Uczestnik nadsyłając zadanie konkursowe oświadcza tym samym, że jest wyłącznym jego twórcą i posiada prawa autorskie do niego.
9. W czasie trwania Konkursu, określonym w§1 ust.4 niniejszego Regulaminu, Uczestnik może przesłać jedno Zgłoszenie Konkursowe. Zakazane jest korzystanie przez jedną osobę z więcej niż jednego profilu w Serwisie, w szczególności poprzez tworzenie fikcyjnych profili. W przypadku powstania uzasadnionego podejrzenia o korzystaniu przez Uczestnika z fikcyjnego profilu, wszelkie zgłoszenia takiej osoby zostaną usunięte i nie będą brały udziału w Konkursie.
10. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.
11. Zabrania się zgłaszania opisów, które były zgłaszane wcześniej w jakichkolwiek innych konkursach.
12. Z chwilą zgłoszenia przedmiotu zadania konkursowego Organizatorowi, Uczestnik konkursu przenosi na rzecz Organizatora majątkowe prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej na wszystkich znanych stronom polach eksploatacji, w tym w szczególności dotyczy to: wszelkch materiałów drukowanych, w tym reklamy prasowej; Internet i nośniki mobilne (aplikacje); spoty reklamowe. Twórcy pracy konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich.
13. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na publikację i wprowadzanie zmian do przesyłanych przez siebie treści na stronie internetowej Jaguar Land Rover Poland oraz w mediach społecznościowych.
14. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu jak i w związku z odebraniem nagrody konkursowej. Uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i przeprowadzanie wywiadów podczas wyjazdu na prezentację nowego Defendera podczas Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych we Frankfurcie we wrześniu 2019.


§ 3
Ocena prac konkursowych

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), która wyłoni zwycięzcę. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora Konkursu. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
2. Udzielone odpowiedzi na zadanie konkursowe ocenione zostaną pod kątem poprawnego i kreatywnego wykonania zadania konkursowego przez Uczestnika, jak również pod kątem wyrażonych w opisie emocji i historii związanej z Land Roverem Defenderem, zaś nagrody zostaną przyznane na podstawie decyzji uznaniowej Komisji Konkursowej.
3. Komisja Konkursowa wyłoni 2 Laureatów.
4. Nagrodą w konkursie jest uczestnictwo dwóch osób w podróży na premierę nowego Land Rover Defender podczas Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych we Frankfurcie we wrześniu 2019. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
5. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.


§ 4
Laureat nagrody

1. O przyznaniu Nagrody laureat zostanie poinformowany drogą mailową.
2. Laureat zobowiązany jest do skontaktowania się drogą mailową z Organizatorem konkursu w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wygranej, w celu podania swoich danych niezbędnych do przesłania Nagrody. W przeciwnym wypadku, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany laureata.
3. Niepodanie przez Uczestnika swoich danych niezbędnych do przesłania nagrody lub nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.
5. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
6. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne
1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
2. Reklamacje związane z Konkursem uczestnicy powinni zgłaszać do Organizatora, z dopiskiem: „Team Defender”, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, którego dotyczy reklamacja. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.
3. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji związanej z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia pisma Organizatorowi.
5. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu 14 dni od daty zakończenia Konkursu, nie będą rozpatrywane.
6. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
7. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.


§ 6
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który je przetwarza w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym wykonania zobowiązań́ Organizatora wobec Uczestników oraz celach marketingowych Organizatora.
2. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu są pobierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
5. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika.
6. Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi Konkursu Nagrody.
7. Dane zebrane w Konkursie odnośnie Uczestnika któremu Organizator wydał Nagrodę będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 6 lat, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego oraz cywilnego.
8. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy kierować na adres następujący adres e-mail Administratora iod@ba-holding.pl
9. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora na adres iod@ba-holding.pl
10. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem Laureatowi nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie Nagrody.
11. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.


§ 7
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b) niedoręczenie/nieprzekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
c) świadczone przez firmy zewnętrzne usługi pocztowe.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostarczycieli usług internetowych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.
4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.
5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, albo będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
7. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu na stronie https://www.landrover.pl/team-defender-privacy-policy Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.
8. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
9. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 612).
10. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych związanych z Konkursem przez Uczestnika na platformach internetowych. Treści wulgarne, zawierające pornografię i naruszające dobre obyczaje będą usuwane przez Organizatora Konkursu.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

POWRÓT