REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH PORTALU MOJE KONTO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH PORTALU MOJE KONTO

§ 1
Postanowienia ogólne


 1. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:


  • Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy procedurze zakładania Konta Użytkownika;

  • Dealer – Autoryzowany Dealer marki Land Rover. Lista autoryzowanych Dealerów udostępniana jest na stronie internetowej https://www.landrover.pl/dealerzy-lista

  • Konto Użytkownika – istniejący w bazie danych Portalu wpis, potwierdzający fakt bycia zarejestrowanym Użytkownikiem, z którego wynikają m.in.: możliwość dostępu do Usług dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników po podaniu loginu oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta;

  • Portal – internetowa platforma „Landrover PL” znajdująca się pod adresem internetowym: https://www.landrover.pl/, administrowana przez Usługodawcę

  • Profil – miejsce w Portalu, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o zarejestrowanym Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie;

  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu „Moje Konto”;

  • System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;

  • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Portalu;

  • Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Portal, którym jest:

  • INCHCAPE JLR POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000847401, NIP: 5272930046, REGON: 386368821;

  • Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna spełniająca warunki Regulaminu, która dokonała rejestracji w Portalu, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika i tym samym uzyskała dostęp do Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu na rzecz zarejestrowanych Użytkowników. Rejestracji dokonać może osoba każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.§ 2
Regulamin


 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  • rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;

  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

   • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,

   • zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  • tryb postępowania reklamacyjnego. 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Regulamin jest udostępniany konsulentom w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 4. Każdy potencjalny Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rejestracji w Portalu. Dokonując rejestracji w Portalu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie i akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


§ 3
Usługi świadczone w ramach Portalu


 1. Portal jest serwisem internetowym, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy swoje usługi umożliwiając Użytkownikom dokonanie konfiguracji wybranego pojazdu dostępnego w ofercie Usługodawcy oraz dokonanie rezerwacji skonfigurowanego pojazdu.


  • Usługi, o których mowa powyżej świadczone są przez Usługodawcę między innymi poprzez udostępnienie Użytkownikom możliwości:

  • konfiguracji wybranego pojazdu dostępnego w ofercie Usługodawcy;

  • zapisania skonfigurowanego pojazdu w Koncie Użytkownika;

  • rezerwacji u wybranego Dealera na okres 14 dni kalendarzowych skonfigurowanego pojazdu w Koncie Użytkownika.


 2. Użytkownik, w celu konfiguracji, zapisania oraz rezerwacji pojazdu, wybiera jednego z autoryzowanych dealerów Usługodawcy, których lista dostępna jest w Portalu. Wybór jednego z Dealerów oznacza, że ew. rezerwacja skonfigurowanego i zapisanego pojazdu będzie złożona u wybranego przez Użytkownika dealera („Wybrany Dealer”).

 3. Użytkownik, w ramach Usługi, może skonfigurować pojazd dostępny w ofercie Usługodawcy w zakresie: nadwozia, wnętrza oraz wyposażenia opcjonalnego.

 4. Po konfiguracji pojazdu przez Użytkownika, Użytkownik dokonuje wyboru Dealera i finansowania.

 5. Po dokonaniu wyboru elementów oznaczonych w ust. 5 powyżej na Koncie Użytkownika pojawi się informacja dotycząca podstawowej ceny samochodu, ceny samochodu netto, wkładu własnego netto, wartości końcowej netto, miesięcznej raty netto, przebiegu, wpłaty własnej, miesięcznej raty.

 6. Użytkownik ma możliwość rezerwacji skonfigurowanego pojazdu na okres 14 dni kalendarzowych po kliknięciu banneru „WYRAŻENIE ZAINTERESOWANIA” oraz po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za pośrednictwem odrębnego operatora płatności internetowych - Stripe Inc., Użytkownik po kliknięci banneru „WYRAŻENIE ZAINTERESOWANIA” zostanie przekierowany na stronę operatora płatności internetowych.

 7. Opłata rezerwacyjna nie stanowi zaliczki na poczet ceny, a także zadatku w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, jest bowiem zwrotna na zasadach przewidzianych w ust. 11 poniżej.

 8. Dokonanie rezerwacji pojazdu gwarantuje Użytkownikowi możliwość dokonania zakupu pojazdu u Wybranego Dealera za cenę nie wyższą niż cena zaoferowana za powyższy pojazd w Koncie Użytkownika w momencie dokonania rezerwacji. Powyższe uprawnienie wygasa w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania rezerwacji.

 9. Po upływie terminu 14 dni kalendarzowych od dnia rezerwacji lub po złożeniu zamówienia na skonfigurowany i zarezerwowany pojazdu u Wybranego Dealera, opłata rezerwacyjna w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), zostanie zwrócona automatycznie na rachunek bankowy z którego dokonano wpłaty opłaty rezerwacyjnej.


§ 4
Warunki świadczenia Usług


 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika bez dokonania rejestracji w Portalu jest ograniczone do podstawowych funkcjonalności Portalu.

 2. Do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu w zakresie szerszym niż określony w ust. 1 powyżej niezbędne jest utworzenie Konta Użytkownika, zakładanego za pomocą Formularza rejestracyjnego, a ponadto posiadanie:


  • dostępu do sieci Internet,

  • aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),

  • przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych;


 3. Zakładając Konto Użytkownika, Użytkownik podaje między innymi następujące dane: tytuł: Pan/Pani, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Usługodawca zastrzega, iż powyższe dane są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników.

 4. Zakładając Konto Użytkownika, Użytkownik ustanawia hasło dostępu do Konta Użytkownika. Hasło zgodne z wymaganiami, musi zawierać co najmniej jedną wielką i jedną małą literę, składać się z liter i cyfr, posiadać jeden znak specjalny i mieć od 8 do 20 znaków.

 5. Hasło dostępu może być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać ani nie udostępniać hasła dostępu do Konta Użytkownika innym osobom niż Użytkownik. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Użytkownika na skutek ujawnienia lub udostępnienia przez Użytkownika hasła dostępu osobom trzecim.

 6. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oraz złożenia oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub niezłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, w zakresie, w jakim uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, upoważnia Usługodawcę do odmowy zawarcia takiej umowy.

 7. Wysyłając Formularz rejestracyjny, Użytkownik oświadcza, że:


  • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


 8. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w ramach Portalu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

 9. Użytkownik nie może zamieszczać, przechowywać, publikować lub rozpowszechniać w Portalu jakichkolwiek treści, które mogłyby zostać uznane za niezgodne z prawem, w szczególności treści o charakterze obraźliwym lub zniesławiającym oraz treści, które mogłyby stanowić przestępstwo lub naruszać czyjekolwiek dobra osobiste. Usługodawca zastrzega, że wszelkie treści, o których mowa w niniejszym ustępie oraz Konto Użytkownika zostaną natychmiast usunięte.

 10. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Portalu, za wyjątkiem korzystania z nich przez Użytkownika w ramach dozwolonego użytku.

 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, jak również prawo do modyfikacji wykorzystywanych narzędzi oraz sposobu działania Portalu, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia innych, dozwolonych prawem czynności dotyczących Portalu.

 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 13. Użytkownik może w każdym czasie funkcjonowania Portalu usunąć swoje Konto Użytkownika.


§ 5
Odpowiedzialność Usługodawcy


 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • szkodę poniesioną wskutek działań własnych Użytkownika lub osoby trzeciej, za której działania lub zaniechania Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności szkodę spowodowaną podaniem nieprawdziwych danych, zamieszczeniem przez Użytkownika w Portalu treści bezprawnych, naruszających czyjekolwiek dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa pokrewne,

  • szkodę poniesioną przez Użytkownika lub osobę trzecią wskutek korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

  • dane, informacje lub materiały pobrane przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu, chyba że dane, informacje lub materiały zostały pobrane za pośrednictwem Portalu. 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Portalu przez Użytkowników było możliwe nieprzerwanie, zastrzegając jednocześnie możliwość czasowego zawieszenia dostępności Portalu niezależnie od przyczyn, w tym w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia czynności w zakresie napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy Portalu. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby przerwy w funkcjonowaniu Portalu nie powodowały nadmiernych niedogodności dla Użytkowników.


§ 6
Procedura reklamacyjna


 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Portalu, za pomocą którego świadczone są Usługi. Reklamacje powinny być zgłaszane na następujący adres e-mail: CRjlr@inchcape.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:


  • dokładne oznaczenie zgłaszającego Użytkownika (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail),

  • przedmiot reklamacji,

  • okoliczności uzasadniające reklamację.


 3. Jeżeli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 powyżej lub zawiera dane niepełne, błędne lub nieprawdziwe, Usługodawca wezwie Użytkownika zgłaszającego reklamację do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Usługodawca zastrzega, że brak kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwia rozpoznanie reklamacji do chwili jego uzupełnienia.

 4. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.


§ 7
Zawarcie i rozwiązanie umowy


 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika.

 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron.

 3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Usługodawcy chęci wyrejestrowania z Serwisu lub usunięcie swojego Konta.

 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi w następujących przypadkach:


  • naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

  • umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;

  • wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;

  • usunięcia przez Użytkownika konta e-mail, na które przesyłane były usługi;

  • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki e-mailowej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.§ 8
Prawa autorskie


 1. Portal oraz jego zawartość, tj. wszelkie bazy danych, ich wybór oraz znaki towarowe podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

 2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują Usługodawcy.

 3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

 4. Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania, modyfikowania, blokowania, publicznego odtworzenia i publicznego udostępniania w sieci internetowej Portalu lub jego części, lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.


§ 9
Postanowienia końcowe


 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej : https://www.landrover.pl/ w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, zmiany zakresu świadczonych Usług lub zmian technicznych, których wprowadzenie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu. Zmiana Regulaminu nie wpływa w jakikolwiek sposób na prawa nabyte przez Użytkownika na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 3. Zmiany w Regulaminie zostaną udostępnione Użytkownikom na stronie : https://www.landrover.pl/

 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu.

 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2023 r.