Informacja dotycząca pojazdów dostarczanych przez Inchcape JLR Poland z prawem do zakupu pakietu ubezpieczeń za 1 zł

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o:


DEALERZE


  • Oznacza to dealera współpracującego z Inchcape JLR Poland, który podpisał stosowną umowę wprowadzającą do programów Inchcape JLR Ubezpieczenia.

INCHCAPE JLR POLAND


  • Oznacza to Inchcape JLR Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i adresem siedziby ul. Łopuszańska 38B 02-232 Warszawa, wpisana do KRS za numerem 0000847401, posiadającą NIP: 5272930046, REGON: 386368821.

KLIENCIE


  • Oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, posiadającą zdolność prawną jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej.

PZU


  • Oznacza to Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009831, NIP: 526-025-10-49, o kapitale zakładowym w wysokości 86 352 300 zł

STU ERGO HESTIA


  • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie 81-731 przy ul. Hestii 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024812, NIP 5850001690, o kapitale zakładowym w wysokości 196.580.900 zł

PAKIECIE UBEZPIECZEŃ


  • Oznacza to ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASS na okres 12 miesięcy gdzie ubezpieczycielem w zależności od wyboru Klienta jest PZU albo STU Ergo Hestia i zakresem ubezpieczenia w przypadku:

    PZU: Drodze w wariancie Super Europa: Holowanie w RP – do 150 km, Holowanie poza RP – do 150 km, Pojazd zastępczy – po wypadku, kradzieży pojazdu - max 10 dni; po awarii lub unieruchomieniu pojazdu – max 5 dni, Klauzule dealerskie: Klauzula ubezpieczenia PZU Auto Pomoc w Drodze – wariant Super Europa z franszyzą kilometrową 20 od miejsca zamieszkania (siedziby), Klauzula stałej wartości pojazdu i niepomniejszanej sumy ubezpieczenia.

    STU Ergo Hestia: Hestia Car Assistance w wariancie Prestiż: Holowanie w RP – brak limitu, Holowanie poza RP – do 700 km, Pojazd zastępczy – po wypadku, kradzieży pojazdu, awarii lub unieruchomieniu - max 14 dni, Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia w przypadku wystąpienia szkody, Stała wartość fakturowa w cenie pakietu – suma ubezpieczenia fabrycznie nowego pojazdu zakupionego od dealera jest uznawana za wartość rynkową przez okres 12 miesięcy. Pojęcia wskazane w powyższym opisie zakresu ubezpieczeń mają znaczenia nadane im w ogólnych warunkach umownych lub dokumentu o tożsamej funkcji stosowanym przez odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe będące ubezpieczycielem.

INFORMACJA


Inchcape JLR Poland informuje, że nowe samochody Jaguar/Land Rover z roku produkcji 2021 i 2022 wskazane w załączniku nr 1 do Biuletynu FS4.22, zawierającym listę nr VIN, dostarczane są wraz z prawem do zakupu Pakietu ubezpieczeń za 1 zł brutto przez Klienta kupującego od Dealera.

Prawo do zakupu Pakietu ubezpieczeń za 1 zł brutto może być zrealizowane wyłącznie za pośrednictwem Dealera od 26 maja 2022 na samochody z załącznika nr 1 zamówione do 30 czerwca 2022 i wydane do 8 lipca 2022.

Koszt ubezpieczenia zawarty jest w cenie samochodu zaś Klient płaci 1 zł realizując tym samym prawo do zakupu Pakietu ubezpieczeń w cenie 1 zł.

W polisie wystawionej na rzecz Klienta figurowała będzie kwota do zapłaty przez Klienta w wysokości 1 zł oraz pozostała kwota do zapłaty przez Inchcape JLR Poland.

REKLAMACJE


Reklamacje dotyczące niniejszej informacji można składać: pisemnie na adres: Inchcape JLR Poland sp. z o.o. ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres CRJLR@inchcape.pl
Inchcape JLR Poland udziela odpowiedzi na złożoną̨ reklamację na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Niniejsza informacja jest jedynym dokumentem określającym zasady dostawy samochodu z załącznika nr 1 wraz z prawem do zakupu Pakietu ubezpieczeń za 1 zł we wskazanym powyżej terminie.

Zakup samochodu dostarczanego wraz z prawem do zakupu Pakietu ubezpieczeń za 1 zł nie wyklucza korzystania z innych promocji, chyba, że w warunkach innej promocji wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Klient nie może przenieść uprawnień przewidzianych w niniejszej informacji na osobę trzecią bez dokumentowej zgody Inchcape JLR Poland.